Op 20 oktober 2016 hebben de leden van het Algemeen Bestuur samen met de leden van het opdrachtgeversplatform (OGP) in Veldhoven een belangrijke stap gezet om te komen tot één regionaal uitvoeringsniveau voor de VTH-milieutaken binnen de reikwijdte van de Wabo.

Tijdens de werkconferentie in 2016 is gesproken over regionale prioriteiten binnen de uitvoering van toezicht en handhaving van de Wabo-milieutaken. Waar gaan we ons de komende jaren samen op richten voor een veilige en schone leefomgeving? Daarvoor was een regionale omgevings- en risicoanalyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze analyse vormden de basis voor de werkconferentie. De werkconferentie had als doel om deze regionale omgevings- en risicoanalyse van bestuurlijke prioriteiten te voorzien.

Het ‘gevecht’ om de maatschappelijke effecten

Onder begeleiding van Jan Bontenbal werden de deelnemers in de arena uitgenodigd om met elkaar het 'gevecht' aan te gaan. Voor welke effecten zijn we samen verantwoordelijk en waar zit het gezamenlijk belang om de risico's van dit effect te beheersen? Over een aantal was men het snel eens. Bij veiligheid en gezondheid is (vrijwel) iedereen van mening dat sprake is van een gezamenlijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij bestuurlijk imago en financieel economische schade is de meerderheid van mening dat dit toch vooral een individuele verantwoordelijkheid is. Bij duurzaamheid en leefbaarheid ontstond wat meer discussie. Zo is bij duurzaamheid weliswaar de lokale bestuurlijke ambitie leidend, en die verschilt nogal per deelnemer, maar daar wordt uiteindelijk toch een sterke en zelfs unanieme gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld. Ook met betrekking tot het thema leefbaarheid kwamen verschillende standpunten op tafel. Leefbaarheid is volgens de deelnemers in eerste instantie een lokale aangelegenheid waarvan ook de nieuwe Omgevingswet zegt dat dit lokaal moet worden geregeld maar sommige effecten stoppen niet bij de grens en het is goed om expertise op dit terrein te bundelen. Daarnaast was er een warm pleidooi om toch vooral ook voldoende inzet te (blijven) garanderen op zogenaamde overlastthema’s die de leefbaarheid voor de burger sterk beïnvloeden en waar met regelmaat over wordt geklaagd. Het was een goed ‘gevecht’ met winst voor alle partijen.
 

 

werkconferentie foto 1 .jpg 


werkconferentie foto 2.jpgEen levendige ‘markt’ met omgevingsfactoren

Geld was tijdens deze werkconferentie geen onderwerp van gesprek, maar het geld moest wel rollen, want het tweede gedeelte bestond uit een markt. Deze keer geen groente of kaas, maar omgevingsfactoren. De opgestelde regionale omgevingsanalyse heeft 18 omgevingsfactoren opgeleverd die de komende jaren in meer of mindere mate van invloed zijn op de uitvoering van de TH-milieutaak. Elke gemeentelijke en provinciale vertegenwoordiger ontving 9 biljetten van € 500- en mocht dit naar eigen inzicht en vanuit een regionaal perspectief uitgeven aan de omgevingsfactoren. Er ontstond een levendige markt. Het meest verkocht: innovaties in de taakuitvoering, aanpak illegaliteit, Energieakkoord 2013, geluid- en evenementenbeleid en ontwikkelingen in het buitengebied. Ook de ketenaanpak, zorgvuldige veehouderij en fysieke veiligheid vonden nog redelijk wat aftrek terwijl dat voor de vermindering van de stikstofdepositie (Natura 2000) en vervoersmanagement beperkt was. Enkele deelnemers kozen voor de strategie om de prioritering te beinvloeden door al hun geld in te zetten op slechts één omgevingsfactor.

 Vervolg…

Met de uitkomsten van deze werkconferentie is een beeld ontstaan waar de deelnemers zich de komende jaren gezamenlijk op willen richten voor een veilige en schone leefomgeving. De ambtelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 8 gemeenten en de ODZOB gaat de omgevings- en risicoanalyse, aangevuld met de bestuurlijke prioritering, vertalen naar een regionaal operationeel kader voor VTH-milieutaken. Vanuit dit kader wordt een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld dat de ODZOB vanaf 2018 regionaal wil gaan uitvoeren. Het uitvoeringskader wordt besproken in het OGP en wordt daarna via het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorgelegd aan de individuele deelnemers. Overigens wordt ook in de uitvraag voor het uitvoeringsprogramma van 2017 (en de daaraan gekoppelde systematische branche aanpak) rekening gehouden met de uitkomsten van deze werkconferentie.

 

Samenvatting uitkomsten werksessies

De onderstaande prioritering van maatschappelijke effecten en omgevingsfactoren is tot stand gekomen binnen de context van de uitvoering van de VTH-milieutaken. De uitkomsten kunnen daarom niet één op één worden gebruikt voor het maken van allerlei andere (beleidsmatige) keuzes en afwegingen binnen gemeenten, provincie en ODZOB.werkconferentie foto 3.jpg

Prioritering maatschappelijke effecten:

1.     Duurzaamheid (100%)

2.     Veiligheid (93%)

3.     Gezondheid (80%)

4.     Bestuurlijk imago (40%)

5.     Financieel risico (20%)

6.     Leefbaarheid (13%)

 

 

Prioritering omgevingsfactoren:

1.     Innovaties taakuitvoering                        €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

2.     Aanpak illegaliteit                                      €€€€€€€€€€€€€€€€€

3.     Energieakkoord 2013                                €€€€€€€€€€€€€€

4.     Geluid/evenementenbeleid                     €€€€€€€€€€€

5.     Ontwikkelingen buitengebied                 €€€€€€€€€€

6.     Veehouderij en gezondheid                     €€€€€€€€€€

7.     Ketenaanpak                                              €€€€€€€€€

8.     Fysieke veiligheid                                       €€€€€€€€

9.     Verbod op asbestdaken 2024                  €€€€€€€€

10.  Zorgvuldige veehouderij                           €€€€€€€€

11.  Milieuklachten                                             €€€€€€€

12.  Milieugerelateerde ontwikkelingen        €€€€€€

13.  Komst Omgevingswet                               €€€

14.  Komst Wet Natuurbescherming              €€€

15.  Bodem(beleid)                                            €€

16.  Ontwikkelingen bedrijven                         €€

17.  Minder stikstofdepositie Natura 2000    €

18.  Vervoersmanagement                               €


facebook twitter linkedin
Deel deze pagina met je vrienden en collega's!