Gesprek met de deelnemers kan over de inhoud gaan


De regio Zuidoost-Brabant telt 21 gemeenten, deze gemeenten nemen alle deel aan vier gemeenschappelijke regelingen (4GR), namelijk Metropoolregio Eindhoven (MRE), Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD) en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De ODZOB kent een extra deelnemer, de provincie Noord-Brabant. Voor meer harmonisering van de planning- & controlcyclus zijn in 2016 afspraken gemaakt door de Kring van gemeentesecretarissen en de vier directies van de 4GR.

 

Initiatief

De Kring van gemeentesecretarissen heeft het initiatief genomen om met elkaar kaders af te spreken voor de planning- en controldocumenten en om eenduidiger regie te kunnen voeren op de 4GR.
 

Erik Minnen, controller bij de ODZOB:

“Deze kaders zorgen er voor dat het gesprek met de deelnemers voortaan vooral over de inhoud kan gaan en niet beperkt blijft tot financiële aspecten.”

Ook de 4GR onderschrijven de wens tot harmonisering. Na bespreking tussen de vier directeuren is besloten een werkgroep op te richten met de controllers van de 4GR om deze harmonisatie te realiseren. Dit heeft in maart 2016 geleid tot een eerste uitwerking van de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten. Deze notitie richt zich vooral op harmonisering van indexeringsuitgangspunten en bestuurlijke planning.

directie-gemeenschappelijke-regelingen-erik-minnen.jpg

Erik Minnen, controller (ODZOB)


Door de (bestuurlijke) besluitvorming beter op elkaar af te stemmen en de stukken op hetzelfde moment aan te bieden kunnen gemeenten hier rekening mee houden in de planning van hun vergadercyclus. Omdat de stukken van de 4GR in dezelfde periode worden ontvangen kunnen deze ook gelijktijdig besproken worden in de gemeenteraad. Het ingangsmoment van deze afspraken is de Kadernota 2018. Later zullen ook andere onderwerpen aan de orde komen zoals de tussentijdse rapportages. Door samenwerking kan men van elkaar leren, de beste voorbeelden worden als uitgangspunt genomen.

 

Verschillen

Vaststelling van deze beleidsnotitie en de samenwerking op de andere onderwerpen houdt niet in dat er geen verschillen meer zullen zijn tussen de gemeenschappelijke regelingen. Er zal aandacht moeten blijven voor de eigenheid van de vier regelingen. Zo veel mogelijk uniformeren waar dat kan en afwijken waar de gemeenschappelijke regeling dit vraagt.

 

In gesprek

Deze beleidsnotitie vraagt van de 4GR aanpassingen in hun werkwijze, maar vraagt ook aanpassingen van de deelnemende gemeenten, bijvoorbeeld in het bepalen van de raadsvergaderingencyclus.

De beleidsnotitie is in de tweede helft van 2016 door respectievelijke  Algemeen Besturen vastgesteld. De 4GR ondernemen nu meer activiteiten om de inhoudelijke doelstellingen en (uitvoerings)programma’s met raden en colleges te bespreken. Erik Minnen: “Zo presenteren de 4GR in 2017 ieder hun begroting aan de raden tijdens gezamenlijke informatiebijeenkomsten.”


facebook twitter linkedin
Deel deze pagina met je vrienden en collega's!