In 2016 is de pilot ‘Controle leegstaande-/anders bestemde panden’ uitgevoerd in de gemeente Valkenswaard. Deze handhavingsactie komt voort uit de samenwerking binnen het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO). BPO-leden maken op strategisch niveau afspraken over een gezamenlijke aanpak van Brabant brede zaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

 

 

Geen zicht op activiteiten leegstaande panden

Regelmatig is er berichtgeving rondom panden voor (illegale) activiteiten die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, zoals het vervaardigen van soft-/harddrugs, illegale bewoning en andere activiteiten. Door de economische crisis maar ook veranderende wetgeving zijn ondernemers soms genoodzaakt de bedrijfsmatige activiteiten te stoppen. Dit levert langdurig leegstaande huur-/ koopwoningen en leegstaande bedrijfspanden op, of ander gebruik van zowel industrieel als agrarisch bestemde gebouwen. Er is in veel gemeenten geen volledig zicht op de activiteiten die in deze panden plaatsvinden. Vanuit de huidige wijze van het prioriteren van toezicht (vaak op basis van het vergunde milieueffect) kennen deze locaties geen hoge bezoekfrequentie.

 

 

Samenwerking handhavingspartners

Bij deze handhavingsactie in Valkenswaard werden diverse handhavingspartners betrokken waaronder de politie, brandweer, vreemdelingenpolitie en op afroep-Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO), Ondermijningsteam, Forensische Technische opsporing, Waterschap en NVWA. De gemeente voerde samen met de politie en omgevingsdienst controles uit in het kader van het bestemmingsplan, de bouwregelgeving en de milieuwetgeving (o.a. intrekken lege vergunningen). Anderen konden op afroep ter plaatse komen, mocht er een illegale activiteit worden aangetroffen.

 

 

Vervolg

Het voordeel van gezamenlijk optrekken bij de uitvoering van de controles is dat je in een relatief korte tijd zicht krijgt op veel locaties. Gemiddeld worden er 40 locaties in een dag bezocht. Er zit vaak nog wel een vervolgtraject aan vast. Dat kunnen zowel hercontroles zijn als, bij geconstateerde overtredingen die als ernstig worden aangemerkt, een repressief vervolgtraject waarbij bestuur-/ en strafrecht om de hoek komt kijken.

 

 

 BPO

Het doel van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) is de afstemming en samenwerking te bevorderen tussen de bevoegde gezagen met als resultaat de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving in Brabant. De omgevingsdiensten hebben een adviserende rol in het BPO. Er wordt samengewerkt tussen diverse partners, waaronder politie, Brabantse veiligheidsregio’s, Brabantse gemeenten, de provincie Noord-Brabant, het openbaar ministerie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Waterschappen, Rijkswaterstaat en Terrein beherende organisaties.

 

facebook twitter linkedin
Deel deze pagina met je vrienden en collega's!